Live Search Results

AQS - Enterprise Risk Management, Θεσσαλονίκη

Θέμα :

Management

Τίτλος:

AQS - Enterprise Risk Management, Θεσσαλονίκη

Έναρξη: 20 June 2017
Λήξη: 21 June 2017
Enterprise Risk Management

Ένα επιτυχημένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων (ERM) μπορεί να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα και τις επιπτώσεις των κινδύνων και να  αποφέρει οφέλη που σχετίζονται με καλύτερες αποφάσεις, επιτυχημένη αντιμετώπιση αλλαγών, ιεράρχηση δράσεων, αυξημένη λειτουργική αποδοτικότητα και αποφυγή πτώχευσης και συναφών δυσμενών εξελίξεων. Λόγω της δυναμικής των δράσεων βελτίωσης το τελικό αποτέλεσμα είναι δυνατόν όχι μόνο να αποσοβήσει τους κινδύνους αλλά να βάλει την εταιρεία σε νέα τροχιά εξυγίανσης και ανάπτυξης με  μειωμένο κόστος κεφαλαίου, αυξημένα έσοδα, βελτίωση επιχειρηματικών σχέσεων (πελατών, υπαλλήλων, συνεργατών),  πιο ακριβείς χρηματοοικονομικές αναφορές, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, βελτιωμένη εικόνα της επιχείρησης, καλύτερη παρουσία στην αγορά και, στην περίπτωση των δημόσιων οργανισμών, ενισχυμένη πολιτική αποτελεσματικότητα και υποστήριξη της κοινωνίας.

Το σεμινάριο αυτό είναι προσαρμοσμένο στην πρακτική ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων  σε όλους τους τομείς της Επιχείρησης αξιοποιώντας Εργαλεία όπως, Χρηματοοικονομικοί Δείκτες, Χρηματοροές, Δείκτες αποτίμησης Πολιτικής Σταθερότητας της χώρας δραστηριοποίησης, Key Risk Indicators (KRIs), Εργαλεία ISO 31000, ISO 31010, "COSO Framework", ISO 22301 για την Επιχειρησιακή Συνέχεια, το κυριότερο όμως πλεονέκτημα είναι η παρουσίαση των  βέλτιστων πρακτικών στον σχεδιασμό της αντιμετώπισης των Κινδύνων και της περαιτέρω  βελτίωσης

Το αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων της θεωρίας αλλά κυρίως της πρακτικής εφαρμογής του Rik Management στις Επιχειρήσεις, ούτως ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να εφαρμόσουν αμέσως ότι θα μάθουν από τις παρουσιάσεις, τα παραδείγματα και τις πρακτικές ασκήσεις, εύκολα και αποδοτικά.

Οι τομείς της Επιχείρησης που εξετάζονται είναι : 

 • Βιωσιμότητα Επιχείρησης 
 • Ρευστότητα Επιχείρησης 
 • Κίνδυνοι αδυναμίας Προγραμματισμού 
 • Ταμειακές Ροές Επιχείρησης 
 • Κίνδυνοι αναποτελεσματικών Επενδύσεων
 • Κίνδυνοι ΙΤ λόγω παρωχημένης Τεχνολογίας
 • Κίνδυνοι από Οικονομικές ατασθαλίες Στελεχών
 • Κίνδυνοι Φυσικών Καταστροφών 
 • Κίνδυνοι απώλειας Πελατών
 • Κίνδυνοι για την εικόνα της Εταιρείας 
 • Κίνδυνοι από Προμηθευτές 
 • Κίνδυνοι Ποινικών Ρητρών 
 • Κίνδυνοι για την Ποιότητα του Προϊόντος 
 • Κίνδυνοι από Ασφάλεια Προσωπικού
 • Κίνδυνοι στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις από έλλειψη προετοιμασίας Διαδοχής
 • Κίνδυνοι από υπερβάλλουσες Προμήθειες
 • Κίνδυνοι από χαμηλό  γύρισμα Αποθεμάτων
 • Κίνδυνοι από έλλειψη Πρώτων Υλών
 • Κίνδυνοι από κόστη Δανεισμού
 • Κίνδυνοι από ποσοστό εναλλαγής Προσωπικού (Τurnover)
 • Κίνδυνοι απώλειας Μεριδίου Αγοράς
 • Κίνδυνοι απώλειας Κερδοφορίας
 • Κίνδυνοι υψηλών Δαπανών για ελαττωματικά Προϊόντα
 • Κίνδυνοι χαμηλής Παραγωγικότητας

Ενότητες του Σεμιναρίου

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
 • Ορισμοί
 • Σκοπιμότητα ΕRM και Αρχές
 • Συστατικά στοιχεία Επικινδυνότητας
 • Τύποι Ρίσκου που αντιμετωπίζουν οι Επιχειρήσεις
 • Κατηγορίες Κινδύνων
 • Διεργασία ΕRM
 • Στρατηγικός σχεδιασμός για ΕRM

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
 • Ορισμός αξιολόγησης Ρίσκου
 • Τεχνικές αξιολόγησης Επικινδυνότητας
 • Επίπεδα αξιολόγησης και Διεργασία
 • Κριτήρια Επικινδυνότητας
 • Κριτήρια Ταξινόμησης
 • Παραδείγματα
 • Εναπομένουσα Επικινδυνότητα (residual risk)
 • Εργαλεία και Μεθοδολογίες προσδιορισμού του Προφίλ Κινδύνου (risk profile)
 • Αποφυγή Κινδύνου
 • Μείωση / Μετριασμός Επίπτωσης (reduction mitigation)
 • Διαμοιρασμός
 • Αποδοχή
 • Σχεδιασμός κύριων Δεικτών ΚRI

Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΤΑ ISO 31010
 • Δενδρική Ανάλυση Κινδύνου (Event tree identification analysis)
 • Διάγραμμα αιτίας Αποτελέσματος (Cause & effect diagram)Ανάλυση Ανθρώπινης Αξιοπιστίας (Human reliability assessment)
 • Εκτίμηση Πιθανότητας Κινδύνου  (Likelihood Analysis and Probability Estimation)
 • Failure Mode and Effect Analysis
 • Οπτικοποίηση Κινδύνων (Bow Tie Diagram for Unwanted Consequences
 • Ανάλυση Μαρκώφ (System Markov Diagram)
 • Προσομοίωση Μόντε Κάρλο (Monte Carlo Simulation)

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ – ISO 22301
 • Ορισμός και  Στόχος
 • Βασικά Μεγέθη
 • BIA (Business Impact Analysis)
 • Σχέση του Κινδύνου με την Επιχειρησιακή Συνέχεια
 • Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan

Ε. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ,  ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
 • Παραδείγματα για όλους τους 24 τομείς που προαναφέρθηκαν
 • Δείκτες για τους παραπάνω Τομείς
 • Εφαρμογή εργαλείων Παρακολούθησης και Αναφορών
 • Διαγράμματα Παρακολούθησης (Monitoring Heat Maps)
 • Καλές Πρακτικές για όλους τους ανωτέρω Τομείς

ΣΤ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (MONITORING) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
 • Πλαίσιο ΕRM  και αρχές
 • Κατευθυντήριες Αρχές
 • Ρόλοι και Υπευθυνότητες
 • Ευθυγράμμιση πολιτικής διαχείρισης κινδύνων με την στρατηγική και στόχους
 • Συστατικά πολιτικής αντιμετώπισης κινδύνων
 • Πλαίσιο παρακολούθησης και αναφορών          

Ζ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  AQS
 •  Διαχείριση Περιστατικών – Προβλημάτων
 •  Διαχείριση Κινδύνων

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη που εμπλέκονται στη Διαχείριση Κινδύνων και Επιχειρησιακής Συνέχειας, σε Υπευθύνους Συστημάτων, Υπευθύνους Ασφάλειας, Υπευθύνους Οικονομικών, σε Εσωτερικούς Επιθεωρητές και γενικά σε κάθε Στέλεχος που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις σύγχρονες πρακτικές και μεθοδολογίες Διαχείρισης Κινδύνων και Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες

Στα πλαίσια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

 • Τις διάφορες κατηγορίες Κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των Στρατηγικών, Οικονομικών, Επιχειρησιακών και Οργανωσιακών
 • Την μεθοδολογία Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνων
 • Την πρακτική εφαρμογή  ενός αποτελεσματικού  προγράμματος ERM  συνδεδεμένου με κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας
 • Τους κύριους δείκτες κινδύνων (KRI) και τις βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης τους
 • Πώς να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μια ολοκληρωμένη μελέτη Αξιολόγησης Επικινδυνότητας
 • Την ένταξη  ενός προγράμματος ERM στην Εταιρεία και τον τρόπο χρήσης των σχετικών Εργαλείων
 • Ένα πρωτότυπο Σύστημα σε Excel, σχεδιασμένο από την Εταιρεία μας, για ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών που θα παρακολουθούν τους Δείκτες Κινδύνων και τις Δράσεις Αντιμετώπισης

Εισηγητές Σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος
Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.

Μιχάλης Θεοφίλου
Ο κ. Μιχαήλ Θεοφίλου είναι Αεροναυπηγός Μηχανικός απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Προέρχεται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας όπου υπηρέτησε σε πληθώρα παραγωγικών, διοικητικών και επιτελικών θέσεων και καθηκόντων στον τομέα της Συντήρησης και Υποστήριξης των αεροσκαφών, αποκτήσας επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες στον Τεχνολογικό, Ερευνητικό και Διοικητικό τομέα ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου, όπου η διαθεσιμότητα, ποιότητα, ασφάλεια των μέσων και το κόστος / αποτελεσματικότητα των οργανωτικών σχημάτων και των καθημερινών επιλογών και αποφάσεων ήταν ο πυρήνας της διαχρονικής ενασχόλησής του. Από το 2009 είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί θεμάτων Οργάνωσης Παραγωγής, Μείωσης Κόστους, Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, Μέτρησης Αβεβαιότητας και Εκτίμησης Επικινδυνότητας, καθώς και για την Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Ποιότητας Επιχειρήσεων.

Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 07-06-2017 έως 08-06-2017
Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 - 16:30
Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τοποθεσία Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace

Περιγραφή Υλικού
- Εγχειρίδιο «Enterprise Risk Management», σε ηλεκτρονική μορφή
- Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή 
- Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Διαχείριση Περιστατικών – Προβλημάτων 
- Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Διαχείριση Κινδύνων
- Βεβαίωση Παρακολούθησης
- Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για την λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ. 
Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 31-05-2017